Regulamin konkursu pod nazwą „Najpiękniejsze życzenia z okazji dnia matki”

Regulamin konkursu pod nazwą „Najpiękniejsze życzenia z okazji dnia matki”

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.1.    Organizatorem konkursu pod nazwą „ Najpiękniejsze życzenia z okazji dnia matki” (dalej zwanego: „Konkursem”) jest firma DIAGNOSIS S.A.  z siedzibą w Białymstoku przy ulicy Gen Władysława Andersa 38A  prowadząca działalność gospodarczą zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000431765, NIP  542-27-65-590 (dalej zwana „Organizatorem”).

1.2.    Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.3.    Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.mamas.com.pl

1.4.    Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

1.5.    W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin ww. pracowników i współpracowników pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym.

1.6.  Przystępując do Konkursu uczestnik tym samym wyraża zgodę na warunki konkursowe określone Regulaminem.

 1. ZAŁOŻENIA I CZAS TRWANIA KONKURSU

2.1  Konkurs będzie trwał w dniach od 11.05.2017 do 26.05.2017  roku. Organizatorowi przysługuje prawo             skrócenia czasu trwania Konkursu poprzez ogłoszenie swojej decyzji w sposób przewidziany       w pkt 2.2. Regulaminu.

2.2   Wszelkie informacje o Konkursie będą  publikowane na stronie internetowej Organizatora

mamas.com.pl . Wykorzystywane w tym celu mogą być również  plakaty i ulotki informacyjne   o Konkursie, rozmieszczane w miejscach zakupu sprzętu medycznego (apteki, sklepy medyczne).

2.3. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie ogłoszone na stronie internetowej mamas.com.pl w terminie nie później niż 14 dni od ostatniego dnia czasu trwania Konkursu. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni  telefonicznie lub otrzymają informację drogą elektroniczną.

 1. ZASADY KONKURSU

 

3.1  Uczestnikiem Konkursu może być osoba określona w punkcie 1.4 z zastrzeżeniem pkt 1.5 Regulaminu, która w czasie trwania Konkursu „Najpiękniejsze życzenia z okazji dnia matki” i spełni poniżej określone warunki konkursowe:

3.1.13.1.1 Polubi fanpage znajdujący się pod adresem https://www.facebook.com/mamascompl/?fref=ts

3.1.2 Udostępni na swojej osi czasu informację o konkursie „Najpiękniejsze życzenia z okazji dnia matki”, która znajduje się pod adresem https://www.facebook.com/mamascompl/?fref=ts

3.1.3 W poście dotyczącym konkursu „Najpiękniejsze życzenia z okazji dnia matki” umieści w komentarzu jak najciekawszą pracę, która zobrazuje najpiękniejsze życzenia z okazji dnia matki. Może być to np.: wiersz, piosenka, film, zdjęcie,  kreatywny opis sytuacji, rysunek, bądź inna forma artystyczna.

 1. NAGRODY

 

4.1 W Konkursie przewidzianych jest łącznie 23 nagród, tj. 3 x zestaw kosmetyków Mamas składający się kremu do pielęgnacji biustu Mamas i kremu przeciw rozstępom Mamas, 20 x olejek przeciw rozstępom Mamas

4.2  Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę.

4.3. Jeden uczestnik Konkursu może otrzymać wyłącznie jedną nagrodę.

4.4. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.

4.5  Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Nagrody podlegają opodatkowaniu zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych(tekst jednolity Dz.U. z 201012 r. nr 51, poz. 307 ze zm.poz. 361).

 

 1. LAUREACI I PRZYZNAWANIE NAGRÓD

 

5.1. Laureaci konkursu w liczbie 60 (słownie: sześćdziesięciu zostaną wyłonieni w drodze wyboru najbardziej interesujących form artystycznych spośród osób, które wypełnią określone w pkt 3 Regulaminu warunki konkursowe

5.2. Laureaci powiadomieni zostaną o wygranej telefonicznie lub drogą elektroniczną, nie później niż 14 dni od czasu zakończenia konkursu.

5.3. Nagrody do poszczególnych laureatów zostaną wysłane pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Organizatora pod  adres wskazany przez laureata najpóźniej w terminie 30 dni od dnia powiadomienia laureata o wygranej i podania przez niego danych niezbędnych do realizacji przesyłki.

5.4. Wyboru laureatów dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora, oceniając według swej subiektywnej oceny estetykę, oryginalność, innowacyjność techniki.

 1. DANE OSOBOWE

 

6.1. W celu otrzymania nagrody laureat powinien podać swoje dane osobowe (imię, nazwisko, nr telefonu kontaktowego, adres). Podanie danych jest dobrowolne, jednak w przypadku odmowy udostępnienia tych danych Organizator może nie wydać nagrody takiej osobie.

6.2. Organizator oświadcza, że dane osobowe Uczestników będą zbierane i przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu. Dane osobowe uczestników Konkursu  będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.  z 2002 r. Nr. 101,poz 926 z póź . zm.). Organizator nie wymaga podawania przez Uczestników (na etapie rejestracji zakupu lub w kartach konkursowych) ich nazwisk i adresów zamieszkania – danych tych Organizator nie gromadzi.

6.3. Uczestnicy Konkursu przez dokonanie zgłoszenia wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych zgodnie z nim, przystępując do Konkursu.

6.4. Organizator gwarantuje uczestnikom Konkursu prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Uzyskane dane osobowe   nie będą udostępniane innym podmiotom.

 1. REKLAMACJE

7.1. Wszelkie reklamacje  i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników wyłącznie w formie pisemnej wraz ze szczegółowym uzasadnieniem reklamacji, listem poleconym na adres siedziby Organizatora przez cały czas trwania Konkursu oraz w terminie 14 dni od dnia ukończenia Konkursu. Reklamacje wpływające po powyższym terminie nie będą rozpatrywane.

7.2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

7.3. Zainteresowani (wnoszący reklamację) zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji  niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.

7.4. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

8.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie  przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r.,nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

8.2. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje treść niniejszego Regulaminu i poddaje się jego postanowieniom.

8.3. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem będzie rozstrzygać właściwy sąd powszechny.

8.7. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

Targi Mother&Baby 2017

Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału w targach Mother&Baby 2017. Dokładne terminy i lokalizacje znajdziecie pod adresem motherandbaby.pl

Bez tytułu

Odpowiednia pielęgnacja skóry pozwoli Ci zachować jej doskonały wygląd nawet podczas ciąży

Odpowiednia pielęgnacja skóry pozwoli Ci zachować jej doskonały wygląd nawet podczas ciąży

W ciąży dla każdej kobiety najważniejsze jest dziecko i zadbanie o jego zdrowie. Przy tym nie należy jednak zapominać o sobie. Możliwe jest połączenie dbania o dziecko z, dbaniem o swój wygląd. Warto zadbać przede wszystkim o skórę. Ta w okresie ciążowym jest narażona na wiele czynników. Zarówno na burzę hormonów jak i na rozciąganie na brzuchu. Skórę należy zatem uczynić bardziej elastyczną, dzięki czemu wszystkie te sprawdziany zniesie znacznie lepiej.

Kremy

Do pielęgnacji skóry jak najbardziej warto używać różnego rodzaju kremów. Najlepiej sprawdzą się te kierowane do kobiet w ciąży. Zawierają one składniki, które są najbardziej potrzebne skórze właśnie w tym okresie. Ich działanie jest zatem bardzo dobre i warto systematycznie je stosować. Uda się uniknąć dzięki temu wielu defektów skóry, takich jak na przykład rozstępy.

Skóra na brzuchu

W głównej mierze należy zadbać o skórę na brzuchu, ponieważ to ona jest w ciąży najbardziej narażona na rozciąganie i pojawianie się na niej rozstępów. W sytuacji, gdy te już wystąpią to walka z nimi może zająć bardzo długi czas. Z takich preparatów jak kremy na rozstępy najlepiej korzystać zatem już znacznie wcześniej. Można to robić nawet w sytuacji, gdy na brzuchu jeszcze nic się nie pojawiło. Kremy czy olejki kierowane do kobiet w ciąży są w pełni bezpieczne dla dziecka i pod warunkiem przestrzegania wytycznych, które spisane są na ulotce, nic nie stanie się ani matce, ani dziecku.

W serii produktów mama’s dostępne są krem oraz olejek przeciwko rozstępom. Ten pierwszy należy nakładać dwa razy podczas doby na skórę brzucha. Olejek należy natomiast stosować jedynie po kąpieli. Wybranie specyfiku to w głównej mierze kwestia preferencji jeżeli chodzi o stosowanie preparatu. Efekt osiągany za pomocą obydwóch jest podobny. Obydwa poprawiają elastyczność skóry przez co jest ona mniej narażona na rozstępy. Poprawia się również jej nawilżenie.

Skóra na nogach

Często zapominanym miejscem, o które również należy zadbać podczas ciąży są nogi. Pojawienie się dodatkowych kilogramów sprawia, że poruszanie się nie jest tak proste jak przed ciążą. Zwłaszcza, gdy na nogach pojawi się opuchlizna, a na stopach odciski. Należy w takiej sytuacji natychmiast rozpocząć leczenie, ponieważ problemy tego typu z czasem będą jedynie postępować. Na rynku nie brakuje na szczęście kremów specjalnie stworzonych do tego celu. Krem na zmęczone i opuchnięte nogi od mama’s, oprócz przyniesienia sporej ulgi, posiada również składniki poprawiające wygląd skóry oraz zapobiegające powstawaniu żylaków.

Podsumowanie

Dbanie o skórę podczas ciąży jest zatem jak najbardziej możliwe i bardzo proste. Wystarczy jedynie postawić na odpowiednie specyfiki, które stworzone są do tego zadania. Dzięki temu znacznie wzrośnie zadowolenie ze swojego wyglądu. Warto już w początkowym etapie ciąży zainteresować się kosmetykami, które mogą się przydać i spośród nich wybrać te najlepsze.

Czy kosmetyki dla kobiet w ciąży czymś różnią się od tych zwykłych?

Czy kosmetyki dla kobiet w ciąży czymś różnią się od tych zwykłych?

Kobiety będące w ciąży często zastanawiają się, czy powinny stosować zwykłe kosmetyki, skoro w sklepach i aptekach są całe linie preparatów pielęgnacyjnych przeznaczonych specjalnie dla przyszłych mam. Biorąc pod uwagę skład tych preparatów i ich działanie nie ma wątpliwości, że to właśnie one powinny stać na półce w łazience kobiety oczekującej dziecka.

Specyficzne potrzeby pielęgnacyjne kobiet w ciąży

Kosmetyki przeznaczone dla kobiet w ciąży różnią się od pozostałych przede wszystkim tym, że są idealnie dopasowane do szczególnych potrzeb zmieniającego się w tym okresie ich ciała. W trakcie 9 kolejnych miesięcy oczekiwania na poród duża część kobiet zauważa u siebie pogorszenie stanu cery, która często staje się bardzo wrażliwa, przesuszona lub w wyniku działania hormonów trądzikowa. Dość typowym problemem są również przebarwienia pojawiające się po ekspozycji na słońce oraz pękające naczynka na twarzy. W II i III trymestrze kobiety muszą się z kolei zmagać z częstą opuchlizną nóg, a przez cały okres ciąży zwracać większą uwagę na właściwą higienę okolic intymnych, wyjątkowo w tym okresie podatnych na infekcje. Największym jednak wyzwaniem pielęgnacyjnym dla kobiet w ciąży są rozstępy, pojawiające się głównie na powiększających się piersiach i brzuchu. Jak widać, spektrum potrzeb pielęgnacyjnych w przypadku kobiet oczekujących na dziecko jest wyjątkowo szerokie i na tyle wymagające, że sprostać im mogą wyłącznie specjalistyczne preparaty.

Bezpieczny skład kosmetyków

W trakcie ciąży wszelkie substancje dostające się do organizmu kobiety mogą mieć wpływ na rozwój dziecka. To dlatego przyszłe mamy muszą zdrowo się odżywiać i unikać alkoholu, używek, niektórych leków, a nawet pewnych pokarmów. Wcierane w skórę preparaty pielęgnacyjne powinny mieć również bezpieczny skład, ponieważ zawarte w nich substancje mogą przeniknąć do organizmu kobiety i za jego pośrednictwem dostać się do płodu. Wiele zwykłych kosmetyków niestety zawiera w sobie substancje mające szkodliwy wpływ na rozwijający się płód lub nawet zagrażające prawidłowemu przebiegowi ciąży. Specjaliści szczególnie przestrzegają przed preparatami zawierającymi retinol i kwasy owocowe, mogącymi wywołać poronienie, a także retinoidy (kwasowe pochodne witaminy A) zaburzającymi prawidłowy rozwój dziecka. Lista zakazanych substancji w kosmetykach dla kobiet w ciąży jest o wiele dłuższa, ponieważ dla dziecka szkodliwe są wszelkie sztuczne konserwanty, antybiotyki, hormony, a także alkohol i kofeina (ta ostatnia często występuje w balsamach ujędrniająco- wyszczuplających!). Tak naprawdę jedynie kupując kosmetyki przeznaczone dla kobiet w ciąży można mieć pewność, że w ich składzie nie znajduje się żadna szkodliwa substancja. Kosmetyki te są bowiem zawsze gruntownie badane w laboratoriach i ich stosowanie jest całkowicie bezpieczne dla kobiety i jej dziecka.

Podsumowanie

Należy wyróżnić dwie podstawowe różnice między zwykłymi kosmetykami a kosmetykami dedykowanymi kobietom w ciąży. Najważniejszą różnicą jest ich skład, ale równie ważne jest ich działanie, które jest opracowane z uwzględnieniem specyficznych potrzeb kobiet ciąży, przez co wykazuje się dużo większą skutecznością niż działanie zwykłych kosmetyków.

 

 

Jak pogodzić obowiązki przy maluchu z codziennym życiem?

Jak pogodzić obowiązki przy maluchu z codziennym życiem?

Pojawienie się malutkiego dziecka w domu, zwłaszcza tego pierwszego, jest zazwyczaj rewolucją, wywracającą cały dotychczasowy świat do góry nogami. Nagle okazuje się, że wszystko kręci się wokół maluszka i na inne rzeczy ciągle brakuje czasu. Brak wolnej chwili na zwykłe posprzątanie mieszkania czy po prostu sen jest bardzo frustrujący dla młodych rodziców i czasami prowadzi nawet do chwil załamania. Oto kilka praktycznych rad, jak sobie poradzić z tą trudną, nową sytuacją.

Planowanie dnia

Pierwsze tygodnie życia dziecka nie pozwalają na zaplanowanie niczego, ponieważ noworodek jest w tym okresie nieprzewidywalny, choćby pod kątem częstotliwości i długości karmienia. Dopiero po pewnym czasie można zauważyć rytm życia dziecka i według niego zacząć zarządzać swoim czasem. Znając pory karmienia i snu malucha, można więc zaplanować najlepszy moment na sprzątanie, gotowanie, odpoczynek itp. Najlepiej plan robić na kartce, aby w ciągu pełnego wrażeń dnia nie zapomnieć o niczym.

Podział obowiązków i korzystanie z pomocy najbliższych

Młode mamy często zbyt ambitnie podchodzą do swojej roli, ponieważ sądzą, że skoro siedzą cały dzień w domu, to powinny sobie ze wszystkim poradzić. Niestety malec bywa bardzo absorbujący i rzadko która mama ma wystarczającą ilość sił na sprostanie wszystkim obowiązkom. W takich sytuacjach warto zwrócić się o pomoc do najbliższych: partnera, rodziców, teściów, rodzeństwa lub znajomych. Z pewnością zrozumieją sytuację i nie odmówią wsparcia przy drobnych pracach domowych, zakupach czy popilnowaniu dziecka.

Hierarchizacja zadań

W sytuacjach notorycznego braku czasu należy nieustannie ustalać priorytety. Jeśli przed narodzinami dziecka kobieta codziennie pucowała mieszkanie, gotowała świeży obiad i na bieżąco prała bieliznę, to przy maluchu powinna sobie nieco pod tym względem odpuścić. Dużo lepiej, jeśli wolną chwilę poświęci na odpoczynek niż polerowanie podłogi. Gruntowne sprzątanie mieszkania można zaplanować na jeden dzień w tygodniu i wówczas poprosić o pomoc partnera, z którym praca pójdzie dwa razy szybciej. Nic się też nie stanie, jeśli od czasu do czasu młodzi rodzice zjedzą posiłek zamówiony w restauracji.

Inwestycja w nowoczesne sprzęty domowe

Przy malutkim dziecku dość szybko okazuje się, jak bardzo przydatne są wszelkie udogodnienia techniczne w domu takie jak zmywarka, suszarka do ubrań, samojezdny odkurzacz czy wielofunkcyjny robot do przyrządzania posiłków. Warto o takich urządzeniach, wyręczających człowieka w wielu czynnościach pomyśleć już w trakcie trwania ciąży, by jak najlepiej przygotować się do trudnego okresu po narodzinach dziecka.

Obowiązkowa chwila dla siebie i partnera

Pomimo że dziecko wymaga poświęcania mu niemal całego czasu, każda mama powinna bezwzględnie tak planować swój dzień, by mieć chwilę tylko dla siebie i czas dla partnera. Czas przeznaczony dla siebie powinna spędzić tak jak lubi np. czytając książkę, robiąc zabiegi pielęgnacyjne czy oglądając film. Jeśli kobieta zrezygnuje ze wszystkich przyjemności, szybko popadnie we frustrację, która odbije się na całej rodzinie, także na maluszku. Wspólne chwile z partnerem także powinny być obowiązkowe. Warto zaangażować bliskich lub opiekunkę do dziecka, by przynajmniej raz w tygodniu pobyli z maluszkiem, dając tym samym czas rodzicom na wyjście do ulubionej restauracji lub do kina.

Jak dbać o siebie w ciąży?

Jak dbać o siebie w ciąży?

Ciąża mimo tego, że wiąże się z bardzo dużymi zmianami w organizmie każdej kobiety to wcale nie musi wiązać się z utratą urody. Możliwe jest bowiem zachowanie bardzo dobrego wyglądu, a przy tym zadbanie o dziecko. Wystarczy jedynie znać odpowiednie metody, które umożliwiają dokonanie tego i dzięki którym jest to bardzo proste. Zapraszamy zatem do zapoznania się z nimi.

Ćwiczenia

W utrzymaniu bardzo dobrej sylwetki mocno pomagają wszelkiego rodzaju ćwiczenia. Tutaj jednak sytuacja jest zależna od tego jaki styl życia prowadziła kobieta wcześniej. Jeżeli nigdy nie trenowała to przyjmuje się, że w ciąży nie powinna rozpoczynać przygody ze sportem. Można natomiast postawić na ćwiczenia rozciągające typu joga.

Inaczej ma się sytuacja u kobiet, które już wcześniej uprawiały sport. Te mogą jak najbardziej kontynuować ćwiczenia. Należy jedynie pamiętać o tym, aby nie przeciążać swojego organizmu i do sportu należy podejść w sposób rekreacyjny. Kobiety, które wcześniej uprawiały sport często mają podczas ciąży mniejszy i bardziej zaokrąglony brzuch. Ten prezentuje się dzięki temu bardziej estetycznie.

Odżywianie

Bardzo istotne jest również odżywianie się. Ciąża jest tym okresem, w którym należy myśleć również o dziecku i o tym, aby zapewnić mu odpowiednie wartości odżywcze. Jeżeli zatem wcześniej zdrowe odżywianie nie było mocną stroną kobiety to warto to zmienić. Ciąża jest idealnym okresem do takich działań. Dzięki temu możliwe będzie zadbanie o dziecko, a przy tym o siebie. Dzięki bogatej w witaminy oraz składniki odżywcze diecie poprawi się również wygląd kobiety. Cera stanie się zdrowsza oraz poprawi się samopoczucie. Dla lepszych efektów warto w tej kwestii skorzystać z pomocy dietetyka. Zbilansowana dieta to klucz do sukcesu, a stworzenie jej samodzielnie nie jest proste.

Kosmetyki

Często ciąża to również pojawianie się rozstępów na brzuchu czy odcisków na stopach. Aby tych uniknąć najlepiej postawić na profesjonalne kosmetyki. Poprawią one zarówno wygląd jak i samopoczucie każdej kobiety. Na naszej stronie dostępny jest szereg bardzo wysokiej klasy kosmetyków, które kierowane są właśnie do kobiet w ciąży. Spośród kosmetyków mama’s bardzo łatwo wybrać te najbardziej odpowiednie dla siebie. Zwłaszcza, że kierowane są one tylko do kobiet w ciąży.

Odpowiednie ubrania

Na wygląd w ciąży przekładają się również same ubrania. W sklepach można na szczęście znaleźć wygodne i dobrze wyglądające ciuchy.

Podsumowanie

Dobry wygląd w ciąży jest zatem jak najbardziej możliwy. Wystarczy jedynie zastosować się do kilku prostych zasad. Należy jednak w głównej mierze skupiać się na dziecku, ponieważ to właśnie ono jest najważniejsze. Nie można o nim zapomnieć na rzecz własnego wyglądu. Tak jak we wszystkim tak i tutaj konieczne jest zachowanie zdrowego rozsądku, aby nie zaszkodzić maleństwu. Wszelkie zmiany w odżywianiu czy ćwiczenia najlepiej zatem konsultować z lekarzem, który prowadzi ciążę.

Uczyń skórę brzucha bardziej elastyczną podczas ciąży

Uczyń skórę brzucha bardziej elastyczną podczas ciąży

 

Podczas ciąży skóra brzucha jest oczywiście bardzo mocno narażona na rozciąganie. Warto więc zadbać o jej odpowiednią elastyczność. Bez tego na skórze pojawią się źle wyglądające rozstępy, których późniejsze usunięcie będzie czasochłonne. Poznaj zatem sprawdzone sposoby na zadbanie o swój brzuch i zachowanie doskonałego wyglądu skóry.

Wielkość brzucha i ryzyko wystąpienia rozstępów

Rozstępy zależne są od samej wielkości brzucha. Ta natomiast zależy od wielu czynników i ciężko przewidzieć ją jeszcze przed ciążą. Zazwyczaj jednak u kobiet, które wcześniej trenowały i mają dobrze wyrobione mięśnie brzucha, ten jest mniejszy i bardziej zaokrąglony. Mięśnie bowiem przytrzymują dodatkowego kilogramy. W takiej sytuacji istnieje mniejsze ryzyko wystąpienia rozstępów, ponieważ skóra nie jest aż tak rozciągnięta. Nie oznacza to jednak, że można spać spokojnie. Taka kobieta również powinna postawić na odpowiednie kosmetyki dla poprawy kondycji skóry. Zwiększenie jej elastyczności z pewnością nie zaszkodzi nikomu. Korzyści płynące z takiego działania mogą być natomiast bardzo duże.

Kremy i oliwki

Dla poprawienia elastyczności najczęściej stosowane są różnego rodzaju kremy oraz oliwki. Ich stosowanie daje bowiem naprawdę bardzo dobre efekty i jest bardzo korzystne. Decydowanie się na takie środki ma zatem jak najbardziej sens. Ich aplikacja nie zajmuje dużo czasu, a dzięki sprawdzonemu składowi są to środki w pełni bezpieczne dla dziecka.

W przypadku obydwóch preparatów konieczne jest pamiętanie o systematyczności. Jest ona konieczna dla uzyskania bardzo dobrego efektu i pełnego zadowolenia z postawienia na dany produkt. Dzięki systematyczności gołym okiem będą zauważalne bardzo pozytywne zmiany na skórze. Będzie ona wyglądała na znacznie zdrowszą i bardziej zadbaną.

W przypadku kobiet w ciąży konieczne jest również odpowiednie wybranie produktu dla siebie. Najlepiej sprawdzą się te kierowane do kobiet ciężarnych. Są to na przykład preparaty z serii mama’s. Wszystkie z nich są w pełni bezpieczne i stosowanie ich nie jest związane z ryzykiem zdrowotnym.

Domowe sposoby na bardziej elastyczną skórę brzucha

Wbrew pozorom istnieją również domowe sposoby na uczynienie skóry brzucha bardziej elastyczną. Polegają one na nawilżaniu skóry brzucha odpowiednim olejkiem, z tą różnicą, że należy przygotować go samemu. Nie jest to trudne. Wystarczy bowiem kilka kropel olejku naturalnego zmieszać z olejkiem eterycznym. W ten sposób otrzymamy wysokiej klasy preparat do nawilżania skóry brzucha podczas ciąży. Olejki można łączyć na wiele sposobów, ale i tutaj istnieją pewne ograniczenia. Nie należy używać olejków: jaśminowego, szałwiowego, jałowcowego, majerankowego, miętowego, tymiankowego, melisowego. Stosowanie ich może zaszkodzić dziecku znajdującemu się w brzuchu. Takie połączenia jak na przykład oliwa z oliwek i olejek pomarańczowy są natomiast jak najbardziej dozwolone.

Jak skutecznie położyć dziecko do snu?

Jak skutecznie położyć dziecko do snu?

Odpowiednia ilość snu ma ogromne znaczenie dla prawidłowego rozwoju dziecka. Przyjęte normy mówią, że noworodek powinien w ciągu doby przesypiać nawet 18 godzin, a kilkumiesięczne niemowlę około 14. Z wiekiem zapotrzebowanie na sen maleje i kilkuletnie dzieci nie muszą już spać w ciągu dnia. Największym wyzwaniem dla rodziców jest usypianie najmłodszych dzieci (do 3-4 lat), które niestety rzadko potrafią zasnąć na zawołanie. Aby ułatwić sobie to zadanie, warto przestrzegać kilku prostych zasad.

Stały rytm dnia i przygotowanie do snu

W pierwszych tygodniach życia rytm dnia jest nieregularny i narzucany przez dziecko, ponieważ zwykle dopomina się ono karmienia od kilku do kilkunastu razy w ciągu doby. Dopiero w okolicach drugiego miesiąca życia można określić w przybliżeniu stałe pory posiłków i snu. Wówczas bardzo ważne jest, aby przestrzegać tego rytmu i na bieżąco go dostosowywać do kolejnych etapów rozwoju dziecka. Kilkumiesięczne niemowlę powinno już mniej więcej o stałych porach jeść, odpoczywać, spać, bawić się, a także chodzić na spacer. Każda zmiana w ustalonym rytmie może wywołać problemy z zaśnięciem. Najważniejszy jest wieczorny rytuał przygotowania do spania – powinien odbywać się o stałej godzinie i być poprzedzony tymi samymi czynnościami, czyli kąpielą, karmieniem, tuleniem itp. Godzinę kładzenia malucha do snu warto dostosować do jego zegara biologicznego, który w przypadku każdego dziecka jest inny. Oznacza to, że jedne dzieci bez problemu zasypiają już o 19,  a inne dopiero o 22. Zegar ten można „przestawić”, ale stopniowo, przesuwając codziennie moment zasypiania o kilka minut.

Komfortowe miejsce do spania

Dziecko jak najwcześniej warto przyzwyczajać do jednego miejsca zasypiania i snu, i najlepiej, jeśli jest to jego własne łóżeczko (jeśli maluch jest usypiany gdzie indziej, może po nagłym przebudzeniu się w nocy w łóżeczku zareagować płaczem). Powinno ono być wyposażone w wygodny i stabilny materac, który nie powoduje dyskomfortu podczas wiercenia się malucha. Pomieszczenie, w którym śpi dziecko powinno być zawsze wywietrzone, czyste, o stałej temperaturze powietrza (najlepiej około 20 stopni) i przede wszystkim spokojne. Jeśli istnieje taka możliwość, dziecięce łóżeczko powinno stać w najcichszym pomieszczeniu mieszkania, z daleka od telewizora oraz okna wychodzącego na ruchliwą ulicę. Wieczorem dobrze jest, jeśli pozostali członkowie rodziny powstrzymają się od głośnych rozmów, włączania pralki i innych nieprzyjemnych dla uszu czynności. W pokoju dziecięcym warto nawet zadbać o miękką wykładzinę, która będzie tłumiła hałas kroków rodziców. Jeśli maluch nie lubi ciemności, można w pomieszczeniu umieścić malutką lampkę dziecięcą. Od początku należy uważnie obserwować co sprzyja zaśnięciu dziecka. Jedne dzieci lubią np. luźną kołderkę, inne najlepiej zasypiają ciasno zawinięte w kocyk.

Powyższe zasady skutecznego usypiania dziecka sprawdzają się w większości przypadków, jednak zawsze trzeba mieć na uwadze, że każdy człowiek jest istotą indywidualną, mającą różne potrzeby. Jeśli dziecko z trudem usypia, nie należy denerwować się, lecz cierpliwie metodą prób i błędów znaleźć inny sposób rozwiązania problemu.

Jak karmić małe dziecko?

Jak karmić małe dziecko?

Dzieci w wieku poniemowlęcym, czyli do 3 roku życia, potrzebują do prawidłowego rozwoju odpowiedniej diety. Powinna być ona urozmaicona i dostarczająca maluchowi wszelkich niezbędnych wartości odżywczych. Ważna jest regularność posiłków, a także sposób ich spożywania przez dziecko. To w tym okresie kształtują się już nawyki żywieniowe małego człowieka, o które warto zadbać ze względu na ich znaczenie w profilaktyce zdrowotnej.

Liczba i kaloryczność posiłków

Podobnie jak człowiek dorosły, dziecko powinno zjadać od 4 do 5 posiłków w ciągu dnia w mniej więcej równych odstępach czasowych, z tym że trzy z nich (śniadanie, obiad i kolacja) powinny być posiłkami podstawowymi, pozostałe uzupełniającymi. Dzienne zapotrzebowanie kaloryczne dziecka 2-letniego określa się na około 1100-1200 kcal, natomiast 3-letniego na 1300 kcal. Ponieważ dziecko w tym wieku często je już to samo co dorośli i siedzi z nimi przy tym samym stole, warto pamiętać, by nakładać mu na talerz odpowiednio mniejsze porcje. Dbanie o bilans energetyczny posiłków pozwala uchronić dziecko przed otyłością, a także przed rozwojem chorób z niej wynikających, np. cukrzycy.

Ważne składniki odżywcze

Dieta malucha powinna być zbilansowana i różnorodna, czyli dostarczająca mu składników odżywczych ważnych dla jego prawidłowego rozwoju fizycznego i intelektualnego. Oto lista produktów, które powinny zjadać w ciągu dnia dzieci w wieku do 3 lat:

PRODUKTY ZBOŻOWE – stanowią podstawę żywienia dziecka i powinny występować w każdym posiłku. Do zalecanych dla dzieci produktów zbożowych zalicza się: pieczywo, kasze, makarony i płatki owsiane.

OWOCE I WARZYWA – te produkty powinny również być składnikiem każdego posiłku malucha. Dobrze jest, jeśli są to produkty sezonowe, a także pochodzące z upraw ekologicznych, niewykorzystujących substancji chemicznych. Dwu i trzylatkom warto podawać warzywa gotowane (np. na parze), a bardzo powoli wprowadzać do diety produkty surowe.

MLEKO ORAZ PRZETWORY MLECZNE – powinny być także codziennie obecne w diecie malucha, ze względu na zawartość wapnia, odpowiedzialnego za prawidłowy rozwój układu kostnego. Zalecane jest mleko krowie w czystej postaci, a także jogurty (najlepiej naturalne), kefiry i twarożki. W dużo mniejszej ilości należy podawać dziecku tłuste sery żółte.

BIAŁKO ZWIERZĘCE – dzieci powinny codziennie otrzymywać około 35 gramów białka zwierzęcego. Najlepiej, jeśli jest to mięso gotowane albo pieczone. W tym wieku należy unikać podawania dzieciom wędliny ze sklepu (najlepiej przygotować ją samodzielnie w domu).

INNE ŹRÓDŁA BIAŁKA – maluchy do 3 roku życia powinny oprócz mięsa i produktów mlecznych jeść od czasu do czasu także jajka, ryby oraz produkty strączkowe.

TŁUSZCZE – są źródłem energii i muszą być obecne w diecie dziecka. Najlepiej, jeśli są to tłuszcze dobrej jakości, czyli świeże masło oraz oleje roślinne np. rzepakowy i oliwa z oliwek. Dzieciom w tym wieku nie powinno się w ogóle podawać margaryny ze względu na zawarte w niej szkodliwe izomery „trans” kwasów tłuszczowych.

Pozostałe zasady odżywiania dzieci do 3 lat

Dieta malucha powinna być oparta na posiłkach przygotowanych w domu ze świeżych składników, pochodzących ze znanego źródła. Poważnym błędem jest podawanie w tym okresie dziecku dań gotowych ze sklepu oraz fast-foodów. Jak najrzadziej pociecha powinna także dostawać słodycze, szczególnie w formie gotowych ciastek ze sklepu (zawierają izomery „trans” kwasów tłuszczowych). Słodkie smakołyki lepiej przygotować samodzielnie w domu i „przemycać” w nich zdrowe owoce. Specjaliści zalecają też dużą ostrożność w podawaniu dzieciom gotowych soków owocowych, które dostarczają młodemu organizmowi zbyt dużą ilość cukru i sprzyjają rozwojowi otyłości i cukrzycy. Maluchom dużo lepiej do picia podawać niegazowaną wodę, nisko słodzony kompot owocowy, czy po prostu mleko. Bardzo ważną kwestią jest także sposób podawania posiłków. Już 2 i 3-letnie maluchy powinny być uczone jedzenia przy stole wraz z pozostałymi członkami rodziny.

 

Kiedy przestać karmić piersią?

Kiedy przestać karmić piersią?

Minimalny okres karmienia piersią, jaki zalecają specjaliści i Światowa Organizacja Zdrowia, wynosi 6 miesięcy. Z kolei zasady odżywiania niemowląt wskazują na konieczność podawania im mleka matki jako pokarmu uzupełniającego do 12 miesiąca życia. Maksymalny okres karmienia nie jest jednak nigdzie określony i dlatego niektóre matki robią to nawet do trzeciego roku życia swojej pociechy. Tak naprawdę decyzja o odstawieniu dziecka od piersi należy do samej kobiety, jednak wybranie najlepszego na to momentu bywa bardzo trudne.

Najczęstsze dylematy kobiet

Kobiety, które nie potrafią zdecydować o zakończeniu karmienia piersią, zwykle mają na uwadze dobro dziecka. Mleko matki jest bowiem pokarmem doskonałym dla niemowlęcia, ponieważ zawiera wszystkie składniki odżywcze w idealnych proporcjach, jest łatwo przyswajalne przez delikatny przewód pokarmowy dziecka, a dodatkowo przekazuje malcowi przeciwciała, chroniące go przed różnymi bakteriami i wirusami. Co więcej, właściwości i skład mleka zmieniają się wraz z wiekiem dziecka i zmianą potrzeb jego organizmu. Karmienie piersią ma też bardzo ważny aspekt emocjonalny, ponieważ w jego trakcie nawiązuje się wyjątkowa więź między matką i dzieckiem, pełna miłości i poczucia bezpieczeństwa. Pozbawienie dziecka zbyt wcześnie tych wszystkich zalet karmienia piersią wielu kobietom nie mieści się w głowie. Czasami jednak nie mieści się to w głowie rodzinie kobiety, która tylko ze względu na jej opinię, przedłuża karmienie, choć od dawna nie czuję się z tym dobrze.

Jak podjąć decyzję bez wyrzutów sumienia?

Przede wszystkim należy pamiętać o podstawowej zasadzie, że dziecku do zbudowania odporności wystarcza już 6-miesięczne karmienie mlekiem matki. Po tym okresie według zaleceń specjalistów należy, tak czy owak, wprowadzać do diety dziecka inne pokarmy. To powinno uspokoić matki, które zwlekają z odstawieniem od piersi dziecka wyłącznie z obawy o ich zdrowie. Mimo to, jeśli podjęcie decyzji jest trudne, warto zastanowić się, czy istnieją racjonalne przesłanki ku temu, by przestać karmić dziecko piersią. Tymi przesłankami mogą być:

 • Samopoczucie matki – jeśli kobietę męczy karmienie (fizycznie lub psychicznie) nie ma sensu na siłę przedłużać go w nieskończoność, bo dziecko z pewnością wyczuwa negatywne emocje mamy,
 • Zachowanie dziecka – bardzo często dzieci, które zaczynają jeść inne produkty, same tracą zainteresowanie mlekiem matki, wówczas jest to dobry moment na stopniowe odstawiania dziecka od piersi,
 • Sytuacja życiowa – np. jeśli mama musi wracać do pracy,
 • Stan zdrowia matki – często bezdyskusyjnym powodem zaprzestania karmienia jest choroba kobiety, która musi przyjmować leki niewskazane dla matek karmiących.

Jeśli nie istnieje żaden racjonalny argument za tym, by odstawić dziecko od piersi, a dodatkowo zarówno kobieta, jak i dziecko czerpią z tego przyjemność, oczywiście należy nadal karmić swoim mlekiem pociechę. Jednak w przeciwnym wypadku trzeba podjąć odważną decyzję, nie zważając na opinię otoczenia. Warto jednak dobrze przygotować proces odstawienia dziecka od piersi i przeprowadzać go w taki sposób, aby był on jak najmniej bolesny zarówno dla matki, jak i dziecka.