Wyniki konkursu z okazji Dnia Matki

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za tak liczny udział. Nasza komisja miała naprawdę trudny wybór. Poniżej przedstawiamy wam listę zwycięzców.

Zestaw kosmetyków marki Mamas wygrywają:

Kalina J

Paulina  D

Dorota S

Olejek przeciw rozstępom otrzymują otrzymują:

Olga C

Marcin M

Sylvia O

AgniEszka B

Bernadetta B

Angelika K

Dominika K

Monika Ł

Malgorzata M

Amelia S

Barbara F

Krystyna J

Iwona Skorek

Margo P

Adrian P

Monisia J

Janina S

Agata M

Marzena P

Kamila J

 

Zwycięzcom gratulujemy!

Zgodnie z regulaminem konkursu ze wszystkimi laureatami skontaktujemy się osobiście w przeciągu 14 dni.

 

Regulamin konkursu pod nazwą „Wymarzony Dzień Kobiet”

Regulamin konkursu pod nazwą „Pokaż jak wygląda Twoja miłość”

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.1.    Organizatorem konkursu pod nazwą „ Wymarzony Dzień Kobiet” (dalej zwanego: „Konkursem”) jest firma DIAGNOSIS S.A.  z siedzibą w Białymstoku przy ulicy Gen Władysława Andersa 38A  prowadząca działalność gospodarczą zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000431765, NIP  542-27-65-590 (dalej zwana „Organizatorem”).

1.2.    Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.3.    Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.diagnosis.pl

1.4.    Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

1.5.    W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin ww. pracowników i współpracowników pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym.

1.6.  Przystępując do Konkursu uczestnik tym samym wyraża zgodę na warunki konkursowe określone Regulaminem.

  1. ZAŁOŻENIA I CZAS TRWANIA KONKURSU

2.1  Konkurs będzie trwał w dniach od 27.02..2017 do 8.02.2017  roku. Organizatorowi przysługuje prawo             skrócenia czasu trwania Konkursu poprzez ogłoszenie swojej decyzji w sposób przewidziany       w pkt 2.2. Regulaminu.

2.2   Wszelkie informacje o Konkursie będą  publikowane na stronie internetowej Organizatora

mamas.com.pl . Wykorzystywane w tym celu mogą być również  plakaty i ulotki informacyjne   o Konkursie, rozmieszczane w miejscach zakupu sprzętu medycznego (apteki, sklepy medyczne).

2.3. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie ogłoszone na stronie internetowej mamas.com.pl w terminie nie później niż 14 dni od ostatniego dnia czasu trwania Konkursu. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni  telefonicznie lub otrzymają informację drogą elektroniczną.

  1. ZASADY KONKURSU

 

3.1  Uczestnikiem Konkursu może być osoba określona w punkcie 1.4 z zastrzeżeniem pkt 1.5 Regulaminu, która w czasie trwania Konkursu „Wymarzony Dzień Kobiet” i spełni poniżej określone warunki konkursowe:

3.1.13.1.1 Polubi fanpage znajdujący się pod adresem https://www.facebook.com/mamascompl/

3.1.2 Udostępni na swojej osi czasu informację o konkursie „Wymarzony Dzień Kobiet”, która znajduje się pod adresem https://www.facebook.com/mamascompl/

3.1.3 W poście dotyczącym konkursu „Wymarzony Dzień Kobiet” umieści w komentarzu jak najciekawszą pracę, która zobrazuje w jaki sposób chciałbyś spędzić Dzień Kobiet 2017. Może być to np.: wiersz, piosenka, film, zdjęcie,  kreatywny opis sytuacji, rysunek, bądź inna forma artystyczna.

  1. NAGRODY

 

4.1 W Konkursie przewidzianych jest łącznie 13 nagród, tj. 3 zestawy kosmetyków Mamas jako nagroda główna, składających się z: kremu do pielęgnacji biustu, kremu przeciw rozstępom, oraz 10 sztuk olejku przeciw rozstępom.

4.2  Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę.

4.3. Jeden uczestnik Konkursu może otrzymać wyłącznie jedną nagrodę.

4.4. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.

4.5  Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Nagrody podlegają opodatkowaniu zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych(tekst jednolity Dz.U. z 201012 r. nr 51, poz. 307 ze zm.poz. 361).

 

  1. LAUREACI I PRZYZNAWANIE NAGRÓD

 

5.1. Laureaci konkursu w liczbie 13 (słownie: trzynastu) zostaną wyłonieni w drodze wyboru najbardziej interesujących form artystycznych spośród osób, które wypełnią określone w pkt 3 Regulaminu warunki konkursowe

5.2. Laureaci powiadomieni zostaną o wygranej telefonicznie lub drogą elektroniczną, nie później niż 14 dni od czasu zakończenia konkursu.

5.3. Nagrody do poszczególnych laureatów zostaną wysłane pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Organizatora pod  adres wskazany przez laureata najpóźniej w terminie 30 dni od dnia powiadomienia laureata o wygranej i podania przez niego danych niezbędnych do realizacji przesyłki.

5.4. Wyboru laureatów dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora, oceniając według swej subiektywnej oceny estetykę, oryginalność, innowacyjność techniki.

  1. DANE OSOBOWE

 

6.1. W celu otrzymania nagrody laureat powinien podać swoje dane osobowe (imię, nazwisko, nr telefonu kontaktowego, adres). Podanie danych jest dobrowolne, jednak w przypadku odmowy udostępnienia tych danych Organizator może nie wydać nagrody takiej osobie.

6.2. Organizator oświadcza, że dane osobowe Uczestników będą zbierane i przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu. Dane osobowe uczestników Konkursu  będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.  z 2002 r. Nr. 101,poz 926 z póź . zm.). Organizator nie wymaga podawania przez Uczestników (na etapie rejestracji zakupu lub w kartach konkursowych) ich nazwisk i adresów zamieszkania – danych tych Organizator nie gromadzi.

6.3. Uczestnicy Konkursu przez dokonanie zgłoszenia wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych zgodnie z nim, przystępując do Konkursu.

6.4. Organizator gwarantuje uczestnikom Konkursu prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Uzyskane dane osobowe   nie będą udostępniane innym podmiotom.

  1. REKLAMACJE

 

7.1. Wszelkie reklamacje  i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników wyłącznie w formie pisemnej wraz ze szczegółowym uzasadnieniem reklamacji, listem poleconym na adres siedziby Organizatora przez cały czas trwania Konkursu oraz w terminie 14 dni od dnia ukończenia Konkursu. Reklamacje wpływające po powyższym terminie nie będą rozpatrywane.

7.2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

7.3. Zainteresowani (wnoszący reklamację) zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji  niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.

7.4. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

8.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie  przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r.,nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

8.2. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje treść niniejszego Regulaminu i poddaje się jego postanowieniom.

8.3. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem będzie rozstrzygać właściwy sąd powszechny.

8.7. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

Odpowiednia pielęgnacja skóry pozwoli Ci zachować jej doskonały wygląd nawet podczas ciąży

Odpowiednia pielęgnacja skóry pozwoli Ci zachować jej doskonały wygląd nawet podczas ciąży

W ciąży dla każdej kobiety najważniejsze jest dziecko i zadbanie o jego zdrowie. Przy tym nie należy jednak zapominać o sobie. Możliwe jest połączenie dbania o dziecko z, dbaniem o swój wygląd. Warto zadbać przede wszystkim o skórę. Ta w okresie ciążowym jest narażona na wiele czynników. Zarówno na burzę hormonów jak i na rozciąganie na brzuchu. Skórę należy zatem uczynić bardziej elastyczną, dzięki czemu wszystkie te sprawdziany zniesie znacznie lepiej.

Kremy

Do pielęgnacji skóry jak najbardziej warto używać różnego rodzaju kremów. Najlepiej sprawdzą się te kierowane do kobiet w ciąży. Zawierają one składniki, które są najbardziej potrzebne skórze właśnie w tym okresie. Ich działanie jest zatem bardzo dobre i warto systematycznie je stosować. Uda się uniknąć dzięki temu wielu defektów skóry, takich jak na przykład rozstępy.

Skóra na brzuchu

W głównej mierze należy zadbać o skórę na brzuchu, ponieważ to ona jest w ciąży najbardziej narażona na rozciąganie i pojawianie się na niej rozstępów. W sytuacji, gdy te już wystąpią to walka z nimi może zająć bardzo długi czas. Z takich preparatów jak kremy na rozstępy najlepiej korzystać zatem już znacznie wcześniej. Można to robić nawet w sytuacji, gdy na brzuchu jeszcze nic się nie pojawiło. Kremy czy olejki kierowane do kobiet w ciąży są w pełni bezpieczne dla dziecka i pod warunkiem przestrzegania wytycznych, które spisane są na ulotce, nic nie stanie się ani matce, ani dziecku.

W serii produktów mama’s dostępne są krem oraz olejek przeciwko rozstępom. Ten pierwszy należy nakładać dwa razy podczas doby na skórę brzucha. Olejek należy natomiast stosować jedynie po kąpieli. Wybranie specyfiku to w głównej mierze kwestia preferencji jeżeli chodzi o stosowanie preparatu. Efekt osiągany za pomocą obydwóch jest podobny. Obydwa poprawiają elastyczność skóry przez co jest ona mniej narażona na rozstępy. Poprawia się również jej nawilżenie.

Skóra na nogach

Często zapominanym miejscem, o które również należy zadbać podczas ciąży są nogi. Pojawienie się dodatkowych kilogramów sprawia, że poruszanie się nie jest tak proste jak przed ciążą. Zwłaszcza, gdy na nogach pojawi się opuchlizna, a na stopach odciski. Należy w takiej sytuacji natychmiast rozpocząć leczenie, ponieważ problemy tego typu z czasem będą jedynie postępować. Na rynku nie brakuje na szczęście kremów specjalnie stworzonych do tego celu. Krem na zmęczone i opuchnięte nogi od mama’s, oprócz przyniesienia sporej ulgi, posiada również składniki poprawiające wygląd skóry oraz zapobiegające powstawaniu żylaków.

Podsumowanie

Dbanie o skórę podczas ciąży jest zatem jak najbardziej możliwe i bardzo proste. Wystarczy jedynie postawić na odpowiednie specyfiki, które stworzone są do tego zadania. Dzięki temu znacznie wzrośnie zadowolenie ze swojego wyglądu. Warto już w początkowym etapie ciąży zainteresować się kosmetykami, które mogą się przydać i spośród nich wybrać te najlepsze.

Media o Nas :)

Z przyjemnością informujemy, że nasze produkty pojawiły się na łamach czasopisma takich jak „Mama to ja”, „Twój maluszek”, „Twoje dziecko”. Serdecznie zapraszamy do lektury tych czasopism i zapoznania się z naszymi produktami.

 

tw-dziecko-pazdziernik-001 tw-dziecko-pazdziernik-1-001 tw-dziecko-pazdziernik-2-001 tw-mal-1-wrzesien tw-mal-2-wrzesien tw-mal-3-wrzesien-okladka twoje-dziecko-1-listopad twoje-dziecko-okladka-listopad twoj-maluszek-1-pazdz twoj-maluszek-2-pazdz twoj-maluszek-pazdz-okladka