Regulamin Sprzedaży Premiowej

 „Rozdajemy prezenty”

 

 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA SPRZEDAŻY PREMIOWEJ

 

 1. Organizatorem sprzedaży premiowej pod nazwą “rozdajemy prezenty”, zwanej dalej „promocją”, jest DIAGNOSIS S.A. z siedzibą ul. Gen. Władysława Andersa 35 A, 15-113 Białystok, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowy Rejestr Sądowy przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000431765; NIP 542-27-65-590; REGON 05213091, o kapitale zakładowym 000,00 zł, opłaconym w całości – zwana dalej „Organizatorem”.

 

 1. Promocja zostanie przeprowadzona na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 10.04.2017 r. do dnia 31.06.2017 r., o ile wcześniej Organizator nie odwoła promocji.

 

 1. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego.

 

 1. Przystąpienie do promocji, zgodnie z postanowieniami Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika promocji oświadczenia w przedmiocie akceptacji Regulaminu.

 

 1. Celem promocji jest zwiększenie sprzedaży towarów Organizatora znajdujących się w jego ofercie handlowej.

 

 1. Promocja nie łączy się z innymi promocjami ogłaszanymi przez Organizatora.

 

II. UCZESTNICY

 

 1. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, posiadających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zwanych dalej „Uczestnikami”, które dokonują zakupu produktów na zasadach określonych w Regulaminie.

 

 1. Uczestnikami promocji nie mogą być pracownicy Organizatora oraz inne osoby współpracujące przy organizacji promocji, jak również małżonkowie oraz dzieci ww. pracowników i współpracowników.

 

 1. Wszystkie dane osobowe Uczestników promocji są zbierane, przetwarzane i udostępniane na zasadach zgodnych z obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej prawem.

 

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych podczas realizacji promocji jest Organizator.

 

 1. Uczestnik promocji podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.

 

 1. Uczestnik promocji wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych, udostępnianych podczas realizacji promocji, w celach komunikacyjnych, archiwalnych, statystycznych, oraz na potrzeby przedstawienia oferty reklamowej Organizatora.

 

 1. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia udziału w promocji.

 

 1. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w promocji.

 

 1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną – na podstawie i w zakresie udzielonych przez uczestników dobrowolnie zgód.

 

III. ZASADY PROWADZENIA PROMOCJI

 

 1. Warunkiem przystąpienia do promocji jest zakup przez Uczestnika w punkcie handlowym produktów objętych promocją na zasadach określonych poniżej.

 

 1. Celem wzięcia udziału w promocji Uczestnik jest zobowiązany:
 2. a) dokonać jednorazowego zakupu co najmniej dwóch produktów marki objętych promocją w okresie trwania promocji,
 3. b) przesłać za pośrednictwem strony internetowej www.mamas.com.pl, prawidłowo wypełniony formularz rejestracji dowodu zakupu produktów określonych w pkt. III ust. 2 lit. a).

 

 1. Dowodem zakupu uprawniającym do udziału w promocji jest faktura lub paragon fiskalny, które muszą zawierać następujące informacje:
 2. a) datę nabycia produktu,
 3. b) miejsce nabycia i nazwę podmiotu sprzedającego,
 4. c) nazwę produktu lub jego numer katalogowy, pozwalające na jego identyfikację.

 

 1. Placówką handlową w rozumieniu niniejszego regulaminu jest wybrany sklep znajdujący się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prowadzący sprzedaż detaliczną produktów objętych promocją.

 

 1. Promocją objęte są jedynie następujące produkty:  żel do higieny intymnej Mamas

 

 1. Do sprzedaży premiowanej nagrodami nie zalicza się sprzedaży produktów objętych promocją, jeśli produkty te zostały następnie zwrócone, z wyłączeniem produktów wadliwych.

 

 1. Organizatorowi przysługuje prawo do żądania okazania oryginału dowodu zakupu uprawniającego do udziału w promocji lub weryfikacji prawidłowości złożonego przez Uczestnika zgłoszenia w każdy prawnie dopuszczalny sposób.

 

 1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego może nastąpić najpóźniej do dnia 31.06.2017 Po tym terminie zgłoszenia nie będą weryfikowane i nie biorą udziału w promocji.

 

 1. Udział w promocji jest dobrowolny i bezpłatny.

 

 

 1. ZASADY PRZYZNAWANIA I WYDANIA NAGRÓD

 

 1. Fundatorem nagród jest Organizator.

 

 1. Nagrodą w promocji jest świadczenie rzeczowe w postaci płynu do higieny intymnej marki Mamas, o wartości rynkowej 19,90 złotych brutto. W promocji Organizator przygotował do wydania łącznie 200 sztuk nagród.

 

 1. W przypadku wyczerpania Nagród przed dniem 31.06.2017 promocja ulega zakończeniu i nie będą wydawane żadne dodatkowe nagrody. Organizator poinformuje o zakończeniu promocji na stronie internetowej mamas.com.pl

 

 1. Nagrodę otrzyma każdy Uczestnik promocji, który w okresie trwania promocji spełni łącznie warunki określone w pkt III ust. 1

 

 1. Uczestnikom nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego bądź rzeczowego w zamian za nagrodę.

 

 1. Danemu Uczestnikowi przysługuje prawo do otrzymania tylko jednej nagrody, niezależnie od ilości dokonanych zakupów uprawniających do ubiegania się o nagrodę na podstawie Regulaminu.
 2. Nagrody są wydawane po dokonaniu prawidłowego zgłoszenia udziału w promocji przez Uczestnika. Przed wydaniem nagrody Organizator sprawdza spełnienie przez Uczestnika warunków do jej uzyskania.

 

 1. Wydanie nagrody nastąpi przez wysłanie jej przesyłką kurierską na adres podany przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym, w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Organizatora zgłoszenia.

 

 1. Nagrody będą wydawane Uczestnikom zgodnie z kolejnością wpływania zgłoszeń do Organizatora.

 

 1. Przekazanie nagrody nastąpi na koszt Organizatora.

 

 1. Rozliczenie promocji ma nastąpić w ciągu 30 dni od dnia zakończenia promocji.

 

 1. Nagrody mogą być odbierane najpóźniej w terminie 14 dni od zakończenia rozliczenia Nieodebranie nagrody, w tym niezgłoszenie się Uczestnika po odbiór nagrody w tym terminie, jest równoznaczne z rezygnacją Uczestnika z nagrody.

 

 1. W przypadku, gdy u Organizatora w okresie obowiązywania niniejszej promocji obowiązuje również inna promocja lub konkurs na podstawie którego przyznawane są nagrody rzeczowe, Uczestnikowi przysługuje prawo uzyskania nagród – według wyboru Uczestnika – tylko w jednym konkursie lub promocji.

 

 1. Nagrody wręczane w promocji podlegają opodatkowaniu zgodnie z zapisami ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o podatku dochodowym od osób prawnych.

 

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona Uczestnikom promocji w siedzibie Organizatora, a także na stronie internetowej mamas.com.pl

 

 1. Reklamacje dotyczące przebiegu promocji mogą być składane pod rygorem nieważności wyłącznie na piśmie, najpóźniej w terminie 30 dni od daty zakończenia promocji. Nie złożenie reklamacji w podanym terminie oznacza zrzeczenie się przez Uczestnika wszelkich roszczeń. Reklamacji nie podlegają otrzymane nagrody. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej, wysłane listem poleconym na adres Organizatora w terminie określonym wyżej.

 

 1. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator promocji, w terminie 14 dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji i niezwłocznie pismem poleconym, poinformuje o swej decyzji Uczestnika zgłaszającego reklamację. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna.

 

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie promocji.

 

 1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
 2. a) zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie promocji, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej,
 3. b) nie doręczenie Uczestnikowi nagrody spowodowane nie podaniem przez Uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem,
 4. c) świadczone przez operatorów pocztowych i firmy kurierskie usługi pocztowe i kurierskie.

 

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 10.04.2017 roku.

 

 

Białystok, dnia 07.04.2017